Sammendrag

Det er vedvarende skjevheter mellom kjønnene på en rekke områder, for eksempel hva gjelder valg av yrker, deltidsarbeid, lønn og lederposisjoner i arbeidslivet og innenfor representasjonen i lokalpolitikken og høyere stillinger i akademia. 

Kvinner utsettes for mer kjønnsdiskriminering enn menn, både som enkeltpersoner og som gruppe. Kvinner er også mer utsatt for vold og trakassering i kraft av å være kvinner.

I den forrige supplerende rapporten til CEDAW-komiteen pekte ombudet på noen gjennomgående svakheter ved norske myndigheters likestillingspolitikk, som førte til at etterlevelsen av CEDAW ikke var tilfredsstillende. Situasjonen er dessverre ikke vesentlig forbedret på disse områdene.

Ombudet har valgt fem temaer som krever særlig oppmerksomhet, og som ombudet har særlig fokus på i sitt overordnede arbeid:

  • vold i nære relasjoner
  • seksuell trakassering og seksualisert vold
  • hatytringer, digital trakassering og digital vold
  • menneskehandel
  • ulikestilling i arbeidslivet

I rapporten gir ombudet konkrete anbefalinger til norske myndigheter om hva de bør gjøre for å overholde forpliktelsene etter FNs kvinnekonvensjon.

Ombudets tilsynsarbeid

Les mer om ombudets tilsyn med FN-konvensjonene.