Likestilings- og diskrimineringsombudets veiledningsrolle

Ombudet har fra 1. januar 2020 fått en styrket veiledningsplikt i saker om seksuell trakassering. Hvis du lurer på om du skal klage til diskrimineringsnemnda, vil vi anbefale at du først tar kontakt med oss for å få råd og veiledning. Vi kan gi deg råd og veiledning om forbudet mot seksuell trakassering, bevisregler, arbeidsgivers forpliktelser, og gjengjeldelsesforbudet. Ombudets mål er å gi tilstrekkelig god veiledning slik at du kjenner til  hvilke handlingsalternativer du har.

Når det gjelder krav til bevis, vil de være de samme som om saken skulle gå for domstolene. Det betyr at man risikerer å ikke vinne frem ved manglende bevis. Formålet med å gi nemnda myndighet til behandling av sakene, er å gjøre det enklere og gratis å få prøvet sin sak. 

Ulike handlingsalternativer

Saker om seksuell trakassering kan ha veldig ulik alvorlighetsgrad og karakter. Det kan være alt fra en seksuell kommentar i lunsjen til en grovere seksuell trakasseringssak som også kan være straffbar. Hvis du opplever seksuell trakassering kan du ha ulike handlingsalternativer. 

Det kan være lurt å undersøke om dere har rutiner for forebygging og håndtering, og tenke gjennom om det er en sak som kan løses på arbeidsplassen. Hvis det ikke kan løses på arbeidsplassen kan diskrimineringsnemnda eller søksmål for domstolene være et alternativ. Hvis saken er så alvorlig at den kan være straffbar bør man vurdere om saken bør politianmeldes.

Ombudet kan gi veiledning om handlingsalternativene, og  hva som er viktig å ta med i en klagesak hvis man bestemmer seg for å klage saken for Diskrimineringsnemnda. 

Vil du vite mer?

  • Du kan lese mer om rettighetene dine i saker om seksuell trakassering her
  • Les mer om hvordan seksuell trakassering kan forebygges her

Viktig informasjon

  • Du finner viktig informasjon fra Diskrimineringsnemnda om behandlingen av saker om seksuell trakassering her