Dette er trakassering

Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har som formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. Det er ikke krav om at den som trakasserer har til hensikt å trakassere. Enkeltstående handlinger eller ytringer kan være trakassering. Det må være av en viss alvorlighetsgrad for å være trakassering etter loven.

For at en ytring skal være trakasserende, må ytringen være rettet mot en konkret person eller en konkret personkrets. Generelle ytringer rettet mot grupper vil ikke være trakassering i diskrimineringslovgivningens forstand.

Hatefulle ytringer på grunn av hudfarge, nasjonal og etnisk opprinnelse, religion, livssyn, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og eller nedsatt funksjonsevne kan imidlertid være straffbart etter straffeloven.

Arbeidsgivers plikter

Arbeidsgiver har etter likestillings- og diskrimineringsloven en plikt til å forebygge og forhindre trakassering. Plikten gjelder innenfor arbeidsgivers ansvarsområde. Det innebærer at arbeidsgiver har et ansvar for å forebygge trakassering både på selve arbeidsplassen, men også i forbindelse med aktiviteter som skjer i arbeidsgivers regi utenfor arbeidstid, eksempelvis julebord, jobbreise og samlinger.

Last ned ombudets skriv om hvordan trakasseringssaker bør håndteres på arbeidsplassen. Du kan også sende denne til arbeidsgiveren din.

Arbeidsgiver kan holdes ansvarlig

En arbeidsgiver vil kunne holdes direkte ansvarlig for trakasseringen dersom den er begått av en som kan identifiseres med arbeidsgiver, eller at arbeidsgiver på noen måte kan bebreides.

Du kan varsle arbeidsgiver om hendelsen(e) som har funnet sted. Du kan gjerne gjøre dette med bistand fra tillitsvalgt, verneombud, eller andre på arbeidsplassen som du stoler på. Arbeidsgivere har en rettslig plikt til å forebygge og søke å forhindre trakassering på arbeidsplassen. Denne plikten innebærer at arbeidsgiver må håndtere varsel om trakassering på en tilfredsstillende måte.

Ofte kan det lønne seg å ha støtte fra en annen person på arbeidsplassen hvis du skal ta opp en sak med arbeidsgiver. Vi anbefaler derfor å ta opp saken med tillitsvalgt eller verneombud på arbeidsplassen. 

Det er flere som yter gratis juridisk bistand i tillegg til fagforeninger:

Det er viktig at du samler informasjon som beviser en eventuell forskjellsbehandling. Det kan være e-poster, SMS-er, referater fra møter eller ved å sørge for å ha vitner. 

Dersom trakasseringen du opplever på arbeidsplassen din ikke har sammenheng med et diskrimineringsgrunnlag, kan du ta kontakt med Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet kan behandle saker som gjelder trakassering og mobbing på arbeidsplassen (det generelle forbudet etter arbeidsmiljøloven).

Dersom det er varslet om mobbing og/eller trakassering på arbeidsplassen og arbeidsgiver ikke følger virksomhetens rutine, eller unnlater å behandle saken seriøst, kan man melde fra til Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet vil vurdere saken på selvstendig grunnlag. Arbeidstilsynet kan gjennomføre generelt tilsyn på virksomhetsnivå. Du kan lese mer om Arbeidstilsynet her

Ombudet gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

Arbeidsmiljøloven:

Straffeloven:

Aktuelle saker

Les flere saker fra Diskrimineringsnemnda:

Sette strek

Ombudet og Arbeidstilsynet har samarbeidet om en veileder om seksuell trakassering. 

 

Klage på diskriminering

Det er Diskrimineringsnemnda som vurderer om noe er diskriminering eller trakassering etter loven. Diskrimineringsnemnda er et alternativ til domstolen og behandler saker gratis. Du kan lese mer om nemnda i lenken under.