Retten til individuell tilrettelegging

Arbeidssøkere og arbeidstakere har en rett til egnet individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver. Målet er å sikre at personer med funksjonsnedsettelser kan delta i arbeidslivet på lik linje med andre.

Arbeidsgiver skal vurdere hvilke tilretteleggingstiltak som trengs for å imøtekomme arbeidssøker eller arbeidstakers behov. For eksempel kan det bety at arbeidsgiver må tilrettelegge  arbeidstid eller arbeidsoppgaver, eller av fysiske forhold som dørterskler eller installering av heis. 

Retten til individuell tilrettelegging gjelder så fremt tilretteleggingen ikke innebærer en uforholdsmessig byrde.

Manglende individuell tilrettelegging kan være diskriminering. 

 

Funksjonsevne og arbeidsevne

Mange tenker at nedsatt funksjonsevne betyr det samme som nedsatt arbeidsevne. Slik er det ikke.

Arbeidsevnen hos personer med nedsatt funksjonsevne varierer naturligvis fra person til person. Det man skal være oppmerksom på, er at arbeidsevnen ofte påvirkes av arbeidsplassens generelle utforming. I tillegg kan den påvirkes av kravene som stilles til arbeidsutøvelse på arbeidsplassen.

Behovet for individuell tilrettelegging vil dermed avhenge av hvor god den generelle utformingen er, og hvor rigide kravene til utførelse av arbeidsoppgavene er.

Individuell tilrettelegging er et virkemiddel som skal sikre at nedsatt funksjonsevne ikke blir en ulempe i rekrutteringsprosessen eller i arbeidet. Bestemmelsene om retten til individuell tilrettelegging for arbeidssøkere og arbeidstakere finner du i likestillings- og diskrimineringsloven § 22.

Når det gjelder arbeidstakere som har en midlertidig redusert arbeidsevne, og dermed et midlertidig behov for tilrettelegging, gjelder arbeidsmiljøloven § 4-6.

 

Aktivitets- og redegjørelsesplikten

Arbeidsgiver har i tillegg en plikt til å arbeide for å fremme likestilling og hindre diskriminering gjennom den såkalte aktivitets- og redegjørelsesplikten. Les mer om den på lenken under:

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

Arbeidsmiljøloven: