Lav terskel for å kontakte ombudet

Veiledning til enkeltpersoner omfatter henvendelser på telefon, e-post og via kontaktskjemaet vårt. Vår viktigste oppgave er å gi veiledning om rettigheter, plikter og praksiser. 

Veiledningssakene er ikke bare til nytte for de enkelte, men er med på å avdekke diskriminerende praksiser og strukturer som vi igjen kan peke på i alt annet arbeid. Uten disse ville vi ikke på samme måte kunne gjøre resten av vårt arbeid. Ombudet har gjennom enkeltsakene en unik inngang til hva som beveger seg på ulike samfunnsområder.

Ombudet samler statistikk på type henvendelser vi mottar fra enkeltpersoner, arbeidsgivere, organisasjoner, utdanningsinstitusjoner m.fl.

I de fleste sakene gir vi veiledning til den som kontakter oss, og i noen saker tar vi kontakt med arbeidsgiver, tjenestyter og noen ganger mediene. 

Svartid

Ombudets saksbehandlere har som mål å besvare telefonhenvendelser samme dag, og skriftlige henvendelser som oftest innen en uke.

Sakene ombudet mottar 

Ombudet mottar omlag 2 000 henvendelser hvert år som blir besvart av jurister og dyktige ansatte med god kunnskap på ulike felt. 

De diskrimineringsgrunnlagene ombudet får flest henvendelser om er nedsatt funksjonsevne, graviditet/foreldrepermisjon og kjønn, der omlag halvparten sakene gjelder arbeidsliv.