Tiltak 1 - Kartlegg risiko

Kartlegg i samarbeid med de ansatte hvilke risikoer som er på deres arbeidsplass og gjennomfør forebyggende tiltak.

Risiko for seksuell trakassering

Arbeidsgiver må i samarbeid med de ansatte og verneombud kartlegge alle de risikofaktorene som finnes på arbeidsplassen, lage en plan for forebyggende tiltak og gjennomføre disse tiltakene.

Dette gjelder også risiko for seksuell trakassering. Kartlegging og risikovurderingen skal gjøres i samarbeid med verneombudet eller ansattes representanter. Arbeidsgiver kan også be om bistand fra bedriftshelsetjeneste eller andre aktører med kompetanse innenfor dette feltet.

Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

 1. Hva kan gå galt på vår arbeidsplass?
 2. Hva kan vi gjøre for å forhindre dette?
 3. Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Risiko for seksuell trakassering rammer ulikt. Arbeidsgiver bør derfor i samarbeid med de ansatte vurdere tiltak som beskytter de som trenger det mest i de situasjonene hvor faren er størst.

Faktorer som øker risikoen for seksuell trakassering, arbeidssituasjoner som er spesielt utsatt og ansatte som er mest utsatt:

Risikofaktorer

 • Forhold som gjør det vanskelig for ansatte å si fra uten å være redd for konsekvensene
 • Negative holdninger til grupper, for eksempel kvinner og innvandrere
 • Alkohol på arbeidsplassen eller i forbindelse med jobben
 • Seksualisert kultur og sjargong på arbeidsplassen
 • Uklar grense mellom jobb og privatliv
 • Mangel på systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS)

Risikosituasjoner

 • Kvelds- og nattarbeid
 • Arbeid som involverer servering av alkohol
 • Arbeid som involverer tett kontakt med kunder, gjester eller brukere
 • Alenearbeid. Det gjelder både tilfeller der man er alene på jobb, men også i konkrete arbeidssituasjoner der man utfører arbeidet alene.
 • Sosiale settinger på jobben eller jobbreiser der det kan bli en uklar grense mellom jobb og privatliv
 • Arbeid der kunder, gjester og brukere opplever situasjonen som privat og «glemmer» at ansatte er på jobb

Risikogrupper

 • Midlertidig og deltidsansatte
 • Unge ansatte, og særlig kvinner
 • Lærlinger og ansatte under opplæring
 • Ansatte som representerer eller oppfattes som mindretall

Les mer og finn verktøy på Arbeidstilsynet.no om risikovurdering