Kontakt med sårbare mennesker på jobb øker risikoen for å bli utsatt for seksuell trakassering. I samarbeid med partene i arbeidslivet har Likestillings- og diskrimineringsombudet nå kartlagt hvilke farer som finnes i helse- og omsorgssektoren.

Når ombudet holder kurs om seksuell trakassering i arbeidslivet, så introduseres kursdeltakerne for settestrek-veilederen. Dette er et verktøy som ble utviklet i samarbeid med Arbeidstilsynet og partene i utelivsbransjen. Veilederen skal gi deg som kursdeltaker praktisk hjelp til å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen gjennom seks nødvendige tiltak:

  1. Kartlegg risiko
  2. Regler for oppførsel
  3. Rutiner for håndtering
  4. Brudd må føre til reaksjoner
  5. Tydelig lederansvar
  6. Snakk om seksuell trakassering

 

Ombudet starter, dere fullfører

Det første tiltaket i settestrek-veilederen går ut på at arbeidsgiver skal kartlegge risikofaktorer i samarbeid med ansatte og verneombud. Risikokartleggingen som ombudet har gjort gjelder hjemmetjenesten, ambulansetjenesten, psykiatri, sykehjem, sykehus og legekontor. 

Mange fra helse- og omsorgssektoren har siden 2018 deltatt på settestrekkursene. Deltakerne har i etterkant etterspurt kurs og veiledning spesielt rettet mot dem. I denne delen av arbeidslivet er risikoen for å bli utsatt for seksuell trakassering ekstra stor. Årsaken er at ansatte jobber tett på sårbare mennesker, og har nær kontakt både med beboere, brukere, pasienter og pårørende. Nå har bransjen en gylden anledning til å sette seg nærmere inn i tematikken, og fullføre de resterende settestrek-tiltakene.

 

Skadelig arbeidsmiljøproblem

Seksuell trakassering rammer ulike yrkesretninger, og bidrar til et usunt og skadelig arbeidsmiljø. Ombudet har juridisk veiledningsansvar for saker om seksuell trakassering, og fra 1. januar 2020 ble dette arbeidet tydeliggjort og forsterket.

En fersk rapport fra STAMI viser en økning av unge som svarer at de én gang i måneden eller oftere har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, eller kommentarer på arbeidsplassen. I 2019 var andelen 17 prosent av sysselsatte i aldersgruppen 17–24 år, i forhold til 11 prosent i 2016. Forekomsten er høy blant sykepleiere og pleie-/omsorgsarbeidere, og høyere blant kvinner enn menn, og blant midlertidig ansatte enn fast ansatte. Funnene harmonerer med inntrykket og kunnskapen ombudet har fra før.

Les mer om hva seksuell trakassering er her.

Les Fagbladets artikkel om seksuell trakassering i helse- og omsorgssektoren og ombudets refleksjoner rundt dette her.

Ta kontakt med ombudets veiledningsavdeling her.